Social Responsibility

Hurricane Fundraising Event

“Trong chuyến đi công tác ở Nahville, TN. Tại đây chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với anh Minh Nguyễn là chủ nhà hàng missSG, anh Minh chia sẻ về Cộng Đồng và Sinh hoạt trong vùng đặc biệt trong tinh thần lá lành đùm lá rách việc cứu trợ những nạn nhân của bão Harvey và Irma ” 18/09/2017  VATV News

Miss Saigon Restaurant will honor 30% Discount to all
Victims of Hurricane Irma & Harvey

And we will also match all cash donations from our customers!!!

Check / Cash Donations accepted at the restaurant.

Food & supplies to minority ethnic groups in Vietnam

Fill in info here